Vrste Njege

U domu Familia nudimo tri vrste njege: 

OPŠTA NJEGA 

Ovisno o potrebama korisnika opšta njega podrazumijeva:  pomoć pri kretanju, pomoć pri  ustajanju iz kreveta,  presvlačenje i održavanje osnovne higijene,  pomoć pri korištenju toaleta,  pomoć pri kupanju, pranju, tuširanju.

Njegovatelji  po potrebi pružaju pomoć pri ishrani, uz nadzor medicinskog osoblja.

 

MEDICINSKA NJEGA 

Individualni plan njege u domu Familia sastavlja glavna medicinska sestra zajedno sa korisnikom i članovima njegove porodice.

Radi ukupne psihofizičke dobrobiti korisnika ovaj tip njege se često kombinira sa fizikalnom terapijom, psihoterapijom i okupacionom terapijom.  Medicinsku njegu izvode obučeni i iskusni medicinski tehničari koji imaju kliničko iskustvo.

 

TERAPIJA BOLI

Kao i u ostalim segmentima medicinske njege, terapiji boli u domu Familia pristupamo integralnim metodama. Multidisciplinarni tim evaluira sve elemente: uzrok, tip i intenzitet boli, te najefikasniju terapiju boli.

Koristeći farmakološke, fizijatrijske, psihološke mjere i procedure u individualiziranoj terapiji postižu se najbolji rezultati.