Program rehabilitacije

Individualni rehabilitacijski plan definira medicinske i druge procedure koje najčešće podrazumijevaju: okupacionu i fizikalnu terapiju, terapiju govora, psihoterapiju kao i ostale neophodne procedure da bi se adekvatno odgovorilo na individualne potrebe svakog pacijenta.

Značajan aspekt individualnog rehabilitacijskog plana su jasno definirani ciljevi, čije se ostvarenje prati i mjeri tokom procesa rehabilitacije.

Individualni ciljevi rehabilitacije su:

  • uspostava fizičkih funkcija i potrebnih vještina da bi se obavljale aktivnosti dnevnog života

  • unaprijeđenje opšte fizičke kondicije

  • poboljšanje ravnoteže i uspostava mobilnosti

  • unaprijeđenje govora i gutanja

  • kompenziranje postojećih kognitivnih deficita bihevioralnim i  psihoterapeutskim metodama

U dobro kontrolisanim kliničkim studijama utvrđeno je da je rehabilitaciju nakon akutnog moždanog udara neophodno početi odmah – već prvih dana nakon akutnog CVI.

Dugoročno, najbolji rezultati u preživljavanju i kvaliteti života se postižu ako se rehabilitacija izvodi u trajanju od 12-15 sedmica , 5-6 dana  tokom sedmice, u dnevnim aktivnostima dužim od 3 sata. Svo naše osoblje je prošlo specijaliziranu obuku u svim aspektima rehabilitacije nakon moždanog udara. U svakodnevnoj praksi se pridržavamo procedura i protokola definiranim u Američkim vodičima za rehabilitaciju nakon moždanog udara.

 

​​

GOVORNA TERAPIJA 

 

Afazija je parcijalni ili kompletni gubitak mogućnosti da se ekspresira izgovorena ili napisana riječ. Poremećaji govora i jezika se mogu javiti i kao posljedica: oštećenja sluha i glasa, traumatskih povreda mozga, moždanog udara, tumora mozga i grkljana, infekcija trovanja, psihičkih poremećaja, demencija i drugih neurodegenerativnih i progresivnih oboljenja.

Zadatak logopeda je da u bolesti rehabilituje i kompenzuje gubitak, odloži progresiju poremećaja, kao i da koristi alternativne oblike komunikacije kada govor nije moguć a u zdravlju da sačuva, obogati jezičku i intelektualnu moć pojedinca kako bi vodio ispunjeniji i dostojanstveniji život.

U domu „Familia“ logopedske vježbe se sprovode individualno ili grupno.

U zavisnosti od vrste problema, u radu se primijenjuju različite metode i tehnike za poboljšanje komunikativnih i intelektualnih sposobnosti.

 

OKUPACIONA TERAPIJA

 

Cilj okupacione terapije je da unaprijedi mogućnosti osobe da izvodi osnovne dnevne aktivnsti, koristan rad, te slobodne aktivnosti koje su postale otežane ili onemogućene kao rezultat poremećaja ili povrede.
Kod osoba kod kojih je došlo do gubitka funkcija kao posljedice bolesti i kod osoba u trećem životnom dobu, životno zadovoljstvo predstavlja mogućnost da vrše dnevne aktivnosti, da mogu da rade ono što ih čini sretnim, da samostalno organiziraju i oblikuju svoj život.

 

FIZIKALNA TERAPIJA

 

Cilj fizikalne terapije je da se unaprijedi funkcija zglobova i mišića (npr. obim pokretnosti i snaga), te da se poboljša sposobnost korisnika da stoji, da održava ravnotežu, da hoda, te da samostalno savlada kretanje uz/niz stepenice.

Za starije osobe svakodnevno vježbanje ima za cilj smanjenje efekta degenerativnih procesa a posebno je važno nakon dugotrajnog boravka u krevetu, te imobilizacije.

 

U  fizikalnoj terapiji ciljevi kojima težimo su uspostavljanje hemodinamskog balansa, povećanje kardiorespiratornih kapaciteta, povećnje izdržljivosti, održavanje obima pokretnosti i muskularne snage, što za rezultat ima smanjenje boli, povećanje ukupne pokretnosti i povećanje kvaliteta života.